Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Các quy tắc về Thương mại điện tử của Hàn Quốc (E-commerce Regulations in Korea)

(29/04/2008)
Tae Hee Lee & Kwang Bae Park

Báo cáo phát triển của Hàn Quốc (Korea Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Measuring E-commerce in Korea

(29/04/2008)
Junghoi Koo - Korean Natioanl Statistical Official

Triển vọng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

(29/04/2008)
Viện kinh tế thế giới

Giới thiệu hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

(29/04/2008)
Trần Thanh Hải

Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA)

(29/04/2008)
MOT

Thông tin cơ bản đối với vấn đề ghi nhãn hàng thực phẩm của Hoa Kỳ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006)

(29/04/2008)
MOT

Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

(29/04/2008)
MOT

Nhìn lại kinh tế Thổ Nhỹ Kỳ những năm qua và dự báo cho năm 2005

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhỹ Kỳ

Tổng kết ngoại thương Thổ Nhỹ Kỳ giai đoạn 1990-2004

(29/04/2008)
Bộ Thương mại

Thổ Nhỹ Kỳ quản lý nhập khẩu đối với các sản phẩm dệt may nằm trong phụ lục có xuất xứ tại Việt Nam, Uzebekistan và Turkmenistan

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhỹ Kỳ

Báo cáo phát triển của Phi-líp-pin (Phillippines Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Báo cáo phát triển của Pakistan (Pakistan Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Giới thiệu tổng quan kinh tế Maroc (cập nhật đến tháng 8/2005)

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Giới thiệu về ngành thủy sản Maroc

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Tình hình ngoại thương Maroc năm 2006 và trao đổi thương mại với Việt Nam

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Tài liệu cơ bản về Vương quốc Maroc (cập nhật đến tháng 3/2007)

(29/04/2008)
MOT

Một số giải pháp phát triển thương mại hàng hóa Việt - Lào qua biên giới trên bộ thời kì đến 2005

(29/04/2008)
MOT