Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2017

(27/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này

(19/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu “Thị trường trái thanh long của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường này”

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái xoài và trái vải vào thị trường Úc và bài học kinh nghiệm

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Sách: Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát vào Úc

(24/08/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Khái quát về Hiệp định AANZFTA

(04/08/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Ưu đãi phi thuế quan trong Hiệp định AANZFTA

(03/08/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Ưu đãi thuế quan trong Hiệp định AANZFTA

(03/08/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm vi phạm vào Úc tháng 4/2017

(15/06/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2017

(22/05/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2017

(18/04/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2015-2016

(23/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu thanh long tại Úc

(13/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

(02/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2016

(20/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 11/2016

(22/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thương vụ Úc tháng 11/2016

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia