(10/11/2021)

Tài liệu tham khảo về thủ tục kiểm dịch và cấp phép nhập khẩu của Hàn Quốc

Tài liệu tham khảo về thủ tục kiểm dịch và cấp phép nhập khẩu của Hàn Quốc

Một số tài liệu liên quan đến thủ tục kiểm dịch thực vật, cấp phép nhập khẩu cho thực phẩm, quy định về kiểm soát an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu của Hàn Quốc dành cho các doanh nghiệp quan tâm tham khảo.