(17/01/2019)

Số liệu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang CH Séc tháng 10 năm 2018

Số liệu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang CH Séc tháng 10 năm 2018, do Thương vụ Việt Nam tại Séc tổng hợp.

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 10

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

93.047

108,9

872.915

111,2

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                           (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 10

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

7.588

50,4

113.825

133,8

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                    (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 10

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017(%)

Tổng cộng

100.635

100,2

986.740

113,4

Thương vụ Việt Nam tại Czech