(08/05/2017)

Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 3/2017

Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 3/2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia