(19/06/2017)

Số liệu nhập khẩu chè tháng 5/2017 của Pakistan

Nhập khẩu chè của Pakistan tháng 5/2017 do Thương vụ Pakistan cập nhật.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan