(07/12/2017)

Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu vào Úc

Khi nhập khẩu, bạn có thể cần dán nhãn hàng hoá nhập khẩu theo một cách nhất định. Ngoài các quy định ghi nhãn chung của Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010. Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp hai yêu cầu cụ thể đối với hàng nhâp khẩu vào Úc, để doanh nghiệp tham khảo.
Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu vào Úc

 Có hai yêu cầu cụ thể đối với hàng nhập khẩu mà bạn nên xem xét:

1. Mô tả thương mại:

Đạo luật Thương mại (Mô tả Thương mại 1905) quy định rằng một số mặt hàng không thể được nhập khẩu trừ khi chúng được dán nhãn chính xác với mô tả thương mại được yêu cầu (mô tả đúng về hàng hoá bằng tiếng Anh). Để biết liệu hàng hóa bạn đang nhập cần có mô tả thương mại và hướng dẫn xung quanh họ, hãy xem thông tin của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới về nhãn hiệu thương mại đối với hàng nhập khẩu.

Theo quy định của pháp luật Úc, có những mặt hàng nhất định phải gắn nhãn đúng cách, có nội dung mô tả thương mại trung thực thì mới được nhập khẩu vào Úc.

Không phải tất cả các mặt hàng nhập khẩu đều phải gắn nhãn. Những mặt hàng nhập khẩu có gắn nhãn những không đáp ứng yêu cầu quy định về nhãn hàng thì vẫn không được phép nhập khẩu vào Úc.

Đạo luật Thương mại 1905 và Luật Thương mại 2016 quy định (i) loại hàng hoặc nhóm hàng phải có nhãn hàng khi nhập khẩu vào Úc, (ii) nội dung thể hiện trên nhãn hàng, và (iii) vị trí của nhãn hàng.

Nhãn hàng có mô tả trung thực nghĩa là nội dung mô tả, thông báo, chỉ dẫn hay khuyến cáo, trực tiếp hay gián tiếp về việc hàng hóa đã được sản xuất như thế nào, do ai sản xuất, đóng gói hàng hóa đó.

  • Nhãn hàng phải viết bằng tiếng Anh rõ chữ, rõ nét
  • Nêu rõ tên nước sản xuất
  • Đối với một mặt hàng nào đó, nếu nội dung “mô tả trung thực” không được pháp luật quy định thì cũng phải có mô tả chính xác về hàng hóa đó
  • Trừ trường hợp hàng hóa đã được đóng gói sẵn, nói chung nhãn hàng phải được gắn chắc vĩnh viễn vào sản phẩm, ở vị trí dễ nhận biết. Nếu không tiện để gắn nhãn thì cũng cần có một nhãn chung cho cả lô hàng.

2. Nhãn xuất xứ

Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng năm 2010 cấm việc đưa ra các tuyên bố sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về nơi xuất xứ của hàng hoá. Trang gốc của Ủy ban Cạnh tranh và Cạnh tranh Úc (ACCC) qui định cách sử dụng nhãn hiệu nước xuất xứ và các quy định về biểu tượng “Australian Made”.

Thương vụ Việt Nam tại Australia