(15/09/2017)

Phim quảng bá thanh long Việt Nam tại Úc

Bấm vào đây để xem phim tiếng Việt: http://vietnamtradeoffice.net/vietnamese-dragon-fruits-vie/

 

Bấm vào đây để xem phim tiếng Anh: http://vietnamtradeoffice.net/vietnamese-dragon-fruits-eng/

Thương vụ Việt Nam tại Australia