(02/05/2018)

Nhập khẩu chè của Pakistan tháng 3/2018

Dưới đây là số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 3/2018 do Hiệp hội chè Pakistan thống kê

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan