(21/04/2022)

Nghị định 195-2022 sửa đổi, bổ sung NĐ 43-2016 về đăng ký nhà máy xuất khẩu vào Ai Cập

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ai Cập (MTI) đã ban hành Nghị định số 195-2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43-2016 về quy định đăng ký nhà máy đủ điều kiện xuất khẩu vào Ai Cập.
Nghị định 195-2022 sửa đổi, bổ sung NĐ 43-2016 về đăng ký nhà máy xuất khẩu vào Ai Cập

Nội dung chính của Nghị định mới như sau:

 

- Phần sửa đổi:
(i) Bỏ đoạn văn thứ 3 trong Điều 1 Nghị định 43-2016 quy định thẩm quyền của Bộ trưởng ngoại thương về đăng ký, xóa đăng ký và các điều kiện đăng ký nhà máy;
(ii) Thay thế mục 3 Điều 2 Nghị định 43-2016 quy định thời gian cấp đăng ký không quá 15 ngày sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và quy định kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký.

 

- Phần bổ sung các mục 4, 5, 6, bis và bis-1 vào Điều 2 Nghị định 43-2016:
(i) Mục 4: Hồ sơ có thể nộp qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia liên quan (có nhà máy đăng ký xuất khẩu sang Ai Cập);
(ii) Mục 5: Các giấy tờ có hạn định phải được gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn;
(iii) Mục 6: thông tin đăng ký hoặc xóa đăng ký được đăng trên báo Al Wakaye Al-Mesreya/Bản tin Chính phủ xuất bản hàng tháng và trên trang web của Tổng cục Kiểm soát XNK (GOEIC);
(iv) bis: quy định thẩm quyền của GOEIC về xóa đăng ký và thời gian khiếu nại 60 ngày kể từ ngày thông báo;
(v) bis-1: quy định thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại liên quan đến quyết định từ chối đăng ký hoặc xóa đăng ký (của GOEIC), thời gian giải quyết trong vòng 15 ngày và thông báo lý do.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập