(18/07/2008)

NGÂN HÀNG BRASIL SA

- Banco do Brasil SA

Địa chỉ: SBS ED.  Sede III, 14 Andar

            70855-090 BRASILIA

Tel:  (005561) 3105049

Fax: (005561) 3102483

Email:    adcexdf@bb.com.br          

Website: http://www.bb.com.br      

Dịch vụ: E10-RQ, J05-RQ, J11-OL, J11-RQ, J13-RQ, J14-OL, J14-RQ, J15-RQ

 


Cục Xúc tiến thương mại