(22/01/2018)

Một số đường link hữu ích cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc

Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp một số đường link hữu ích cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
  1. 1.    Quy định chi tiết về tờ khai của nhà sản xuất

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=514249

 

  1. 2.    Quy định chi tiết về hóa đơn

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511658

 

  1. 3.    Quy định chi tiết về vận đơn

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511648

 

  1. 4.    Quy định chi tiết về vận đơn hàng không

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511642

 

  1. 5.    Quy định chi tiết về danh sách chi tiết sản phẩm

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=511657

 

  1. 6.    Quy định chi tiết về nhãn hàng hóa thực phẩm.

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=716&EvaluatableElementId=165574&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=dd8702b7-4106-4260-8335-6fe30f030a38&CaseElementPk=538998&EvaluationPhase=ImportDefinition&ImportDefinitionPathwaySectionName=Prepared%20rice&HasAlerts=False&elementPk=514252

 

  1. 7.    Các cách đóng gói phù hợp

 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=501667&caseElementPk=538998

 

  1. 8.    Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992

 

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04512

 

  1. 9.    Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc - New Zealand

 

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

 

10. Quy định về An toàn sinh học 2016

 

http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx

 

11. Quy định áp dụng các loại phí về kiểm tra an toàn sinh học 2016

 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00727

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Australia