(25/07/2019)

Luật quản lý dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ

Luật quản lý dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội và Thượng viện khóa 6 đã thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại phiên họp toàn thể lần thứ 4,
Luật quản lý dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ

Xin mở file đính kèm

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia