(11/12/2020)

Lộ trình thực hiện biểu thuế theo ATIGA của Campuchia

Giới thiệu lộ trình thuế ATIGA của Campuchia File Biểu thuế lộ trình thực hiện theo ATIGA -AHTN-2017, của Campuchia.pdf quá lớn (file upload không vượt quá 20 MB)
Lộ trình thực hiện biểu thuế theo ATIGA của Campuchia

xin mở file đính kèm

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia