(09/11/2020)

Lào phát triển đường dây truyền tải điện mới, tối đa hóa tiềm năng phát điện

Lào phát triển đường dây truyền tải điện mới, tối đa hóa tiềm năng phát điện.
Thương vụ Việt Nam tại Lào