(10/07/2018)

Lào hướng tới phát triển lĩnh vực không sử dụng tài nguyên

Theo World Bank, bắt đầu thấy Lào có cải thiện về xuất khẩu mặt hàng không sử dụng tài nguyên, thừa nhận việc giảm sản lượng khai khoáng và các chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất. Ngân hàng này tiết lộ về số liệu kinh tế cập nhật giữa năm 2018 cung cấp các chỉ số về phát triển kinh tế Lào, bao gồm thành phần xuất khẩu của nền kinh tế Lào, một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Theo báo cáo này, tỷ trọng xuất khẩu không sử dụng tài nguyên bắt đầu tăng trong những năm gần đây do giảm giá trị xuất khẩu khoáng sản và tăng giá trị xuất khẩu trong lĩnh vực sản xuất. Xuất khẩu trong lĩnh vực khai khoáng ước tính chỉ chiếm 24% tổng xuất khẩu năm 2017, giảm từ 42,8% năm 2010. Theo WB, trích số liệu từ chính quyền Lào, tổng giá trị xuất khẩu của Lào đạt khoảng 5,1 tỷ USD năm 2017. WB cảm ơn Chính phủ Lào đã có chính sách và những hỗ trợ quốc tế thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực không sử dụng tài nguyên, giá trị xuất khẩu trong lĩnh vực sản xuất cho thấy có nhiều cải thiện trong năm qua. Năm 2010, giá trị xuất khẩu của lĩnh vực sản xuất chỉ là 12% tổng xuất khẩu. Cải thiện về chính sách xuất khẩu dẫn đến việc xuất khẩu trong lĩnh vực sản xuất tăng lên 17,3% tổng xuất khẩu năm 2017. Xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được cải thiện trong năm qua. Tỷ trọng lĩnh vực này tăng từ mốc rất thấp là 7,5% tổng xuất khẩu năm 2010 lên 14% năm 2017. Xuất khẩu các sản phẩm không khai thác từ khai khoáng cũng tăng từ khoảng 10% lên 14,8% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu điện tăng từ 12% năm 2101 lên 22% năm 2017.

Các nhà kinh tế học của WB cho biết tăng trưởng về xuất khẩu không sử dụng tài nguyên của Lào là một chỉ số cho thấy cơ sở tăng trưởng kinh tế đã được được đa dạng hóa, điều này tốt đối với việc phát triển kinh tế bền vững. WB và cộng đồng quốc tế thúc giục Chính phủ Lào hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn nữa nhằm cải thiện môi trường kinh doanh để có thể thu hút nhiều đầu tư hơn vào lĩnh vực không sử dụng tài nguyên. Chính phủ đã ban hành nghị định chỉ đạo một số bộ ngành và các cơ quan chức năng để cải thiện dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện và vốn đầu tư. Cải thiện môi trường đầu tư được hy vọng là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Lào đẩy mạnh tăng trưởng trong lĩnh vực không sử dụng tài nguyên. (Vientiane Times, 28/6/2018).

Thương vụ Việt Nam tại Lào