(22/10/2009)

Kim nghạch thương mại tháng 9/2009 của một số mặt hàng chủ yếu giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu : Kim nghạch thương mại tháng 9/2009 của một số mặt hàng chủ yếu giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc