(06/04/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong hai tháng đầu năm 2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong hai tháng đầu năm 2018, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia