(11/09/2017)

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 7 năm 2017

Số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 7 năm 2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia