(15/05/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 3/2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 3/2018, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia