(15/01/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc 11 tháng năm 2017

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc 11 tháng năm 2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia