(18/01/2022)

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia năm 2021

Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đạt 9,543 tỷ USD, tăng 4,216 tỷ USD, tương đương tăng 79 % so với năm 2020. Trong đó, hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,831 tỷ USD, tăng 16 %. Ngược lại, hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 4,712 tỷ USD, tăng 400 % so với năm 2020. Năm 2021 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia 119 triệu USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia năm 2021

Xin mở file đính kèm

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia