(08/04/2021)

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với Việt Nam và các nước năm 2020

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc cả năm 2019 do Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc tổng hợp từ nguồn Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA).
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với Việt Nam và các nước năm 2020

Chi tiết số liệu gồm có:

1. Danh sách 20 mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2020

2. Danh sách 20 đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của Hàn Quốc năm 2020

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc