(12/02/2019)

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với Việt Nam và các nước năm 2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc cả năm 2018 do Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc tổng hợp từ nguồn Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA).
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với Việt Nam và các nước năm 2018

Chi tiết số liệu xuất, nhập khẩu xin xem tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
4 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc