(12/10/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2018

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc với các nước và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2018, do Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.