(18/05/2018)

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2018 như tài liệu đính kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.