• Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 3 năm 2022

  (27/04/2022)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 3 năm 2022 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 2 năm 2022

  (16/03/2022)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 2 năm 2022 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 9 năm 2021

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 9 năm 2021

  (25/10/2021)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 9 năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 8 tháng năm 2021

  Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 8 tháng năm 2021

  (17/09/2021)
  Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 8 năm 2021

  Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 8 năm 2021

  (17/09/2021)
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 8 năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.