(14/11/2017)

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2016 đến tháng 9/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp