(05/02/2020)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria năm 2019

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt 186,8 triệu USD giảm 2,6% so với năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là cà phê, kim loại thường, thủy sản, điện thoại, gạo, hóa chất, hạt tiêu…

Mặt hàng

Tổng (USD)

Tăng/giảm so với 2019

Tổng

186.854.320

-2,6

Hàng thủy sản

10.995.729

28,5

Cà phê

110.656.375

-16,5

Hạt tiêu

2.161.870

-41,8

Gạo

6.281.035

20,8

Sản phẩm hóa chất

5.210.182

7,1

Kim loại thường khác và sản phẩm

16.306.399

-18,2

Điện thoại các loại và linh kiện

8.290.541

-

 

Nguồn : Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria