(16/11/2017)

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc trong 9 tháng 2017

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc trong 9 tháng 2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia