(08/08/2017)

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc trong 6 tháng đầu năm

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc trong 6 tháng đầu năm.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia