(23/10/2017)

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 8 năm 2017

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 8 năm 2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Chi tiết, doanh nghiệp xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia