(10/04/2017)

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 2/2017

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 2/2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia