(28/08/2018)

Kim ngạch XNK giữa Úc và Việt Nam trong tháng 6/2018

Kim ngạch XNK giữa Úc và Việt Nam trong tháng 6/2018, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia