(09/11/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 9/2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 9/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 9/11/2017 của Cục thống kê Séc)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 9/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp.

(Theo số liệu ngày 9/11/2017 của Cục thống kê Séc)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

86.873

122,8

678.301

115,8

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                    

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

8.622

121,6

69.898

99,2

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

95.494

111,5

748.199

114,1

Thương vụ Việt Nam tại Czech