(03/01/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 9/2016

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 9/2016, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/11/2016 của Cục thống kê Séc).

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

Tổng cộng

67.148

102,5

610.296

125,4

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

Tổng cộng

6.944

91,4

70.338

100,4

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 9

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015

(%)

Tổng cộng

74.093

101,4

680.628

122,2

 

Thương vụ Việt Nam tại Czech