(16/10/2018)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 8 và 8 tháng 2018

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 8 và 8 tháng 2018, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/10/2018 của Cục thống kê Séc)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 8

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

90.562

108.1

681.700

111,9

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                        

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 8

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

7.436

73.4

100.756

164.5

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                 

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 8

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017(%)

Tổng cộng

97.998

104.3

782.455

116,7

Thương vụ Việt Nam tại Czech