(07/09/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 7/2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 7/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 6/9/2017 của Cục thống kê Séc).

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 7

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

68.670

107,9

505.692

115,2

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 7

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

7.745

110,0

51.015

92,2

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 7

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

79.415

112,4

556.707

112,6

Thương vụ Việt Nam tại Czech