(10/07/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 5/2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 5/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/7/2017 của Cục thống kê Séc)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 5

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

72.875

126,4

347.940

106,1

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 5

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

11.166

155,7

33.363

86,3

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 5

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

84.041

129,6

381.303

103,9

Thương vụ Việt Nam tại Czech