(10/07/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 4/2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 4/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp.

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

64.854

129,5

275.065

101,7

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                    

Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

4.924

48,6

22.197

70,5

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                            

  Đơn vị tính: ngàn USD

 

Tháng 4

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

69.778

115,8

297.262

98,5

Thương vụ Việt Nam tại Czech