(10/03/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 1/2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 1/2017 do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/3/2017 của Cục thống kê Séc).

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 1

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

70.899

105,8

70.899

105,8

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 1

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

6.442

125,9

6.442

125,9

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 1

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

77.341

107,3

77.341

107,3

Thương vụ Việt Nam tại Czech