(03/01/2017)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 10/2016

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 10/2016, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/12/2016 của Cục thống kê Séc).

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 10

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

Tổng cộng

66.750

99,5

681.241

122,9

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 10

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

Tổng cộng

9.588

113,2

80.071

100,4

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 10

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2015

(%)

Tổng cộng

76.338

101,4

761.312

122,2

Thương vụ Việt Nam tại Czech