(11/01/2018)

Kim ngạch thương mại Séc-Việt Nam tháng 11 năm 2017

Kim ngạch thương mại Séc-Việt Nam tháng 11 và 11 tháng 2017, do Thương vụ Việt Nam tại Côngj hòa Séc tổng hợp (Theo số liệu ngày 8/1/2018 của Cục thống kê Séc)

 a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                    

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

88.688

116,6

855.414

117,1

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                    

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

11.725

177,5

96.803

111,7

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

100.413

121,5

952.217

116,5

 

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

88.688

116,6

855.414

117,1

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                    

(Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

Tổng cộng

11.725

177,5

96.803

111,7

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                              (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2016

(%)

Tổng cộng

100.413

121,5

952.217

116,5

Thương vụ Việt Nam tại Czech