(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Singapore năm 2009 và tính đến tháng 4 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường Singapore trong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 4 năm 2011 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.