(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thủy sản từ thị trường Nhật  Bản trong các tháng năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.