(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu phân bón từ Nhật Bản năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng phân bón từ thị trường Nhật  Bản trong các tháng năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.