(01/01/1970)

Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ Đức năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu mặt hàng dược phẩm từ thị trường Đức trong các tháng năm 2009 và 10 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.