(10/10/2012)

Hong Kong: Dự trữ ngoại tệ tăng 3 tỉ USD

Ngày 8/10/2012, Ủy ban tiền tệ thông báo cho đến cuối tháng 9, dự trữ ngoại tệ chính thức của Hong Kong đạt được 301,2 tỉ USD

Dự trữ ngoại tệ của Hong Kong bao gồm các hợp đồng chuyển tiếp, đã đạt tới con số 301,2 tỉ USD.

Tổng số dự trữ ngoại tệ gấp tám lần lượng tiền trong lưu thông và bằng 55% lượng M3 của đô la Hong Kong.

Nguồn: Website của chính quyền Hong Kong


Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông