(29/08/2008)

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI PHÁP VÀ MỘT SỐ CÔNG TY DU LỊCH VIỆT KIỀU

Hội người Việt Nam tại Pháp và một số công ty du lịch Việt Kiều

1. Hội người Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ : 16, rue du Petit Musc, 75004 Paris

Điện thoại : 01 42 72 39 44

Fax : 01 42 77 73 48

2. Nhà Việt Nam :

Địa chỉ : 23, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris

Điện thoại : 01 46 34 26 41

Fax : 01 40 46 91 71

3. Công ty Du lịch và dịch vụ HIT VOYAGES :

Địa chỉ : 21, rue des Bernadins 75005 Paris

Điện thoại : 01 40 51 03 02

Fax : 01 43 25 22 16

4. Công ty Pacific Voyages :

Địa chỉ : 23, rue Bobilot - 75013 Paris

Điện thoại : 01 45 80 38 38

Fax : 01 45 80 96 98

vuongthaivan@ưanadoo.fr
www.pacificvoyages.fr


Thương Vụ Việt Nam tại Pháp