(03/05/2018)

Hiệp hội may mặc Campuchia (GMAC)

Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc ở Campuchia (GMAC) đại diện cho ngành may mặc và giày dép ở Campuchia.
Hiệp hội may mặc Campuchia (GMAC)

Nó được thành lập vào năm 1996 do nhu cầu ngày càng tăng cho ngành công nghiệp may mặc và giày dép để đứng cùng với một giọng nói thống nhất. GMAC đã trở thành một hiệp hội được công nhận trong nước, đại diện, thúc đẩy và bảo vệ quyền và lợi ích của ngành may mặc, cung cấp khoảng gần một triệu việc làm và hai triệu gián tiếp.

GMAC cung cấp một diễn đàn để tư vấn và thảo luận giữa các thành viên về các lợi ích chung và tìm kiếm việc áp dụng các nguyên tắc và thực hành âm thanh về chính sách và môi trường pháp lý. Vai trò quan trọng nhất của GMAC là ảnh hưởng đến chính sách và môi trường pháp lý, đảm bảo nó có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành may mặc ở Campuchia. Trên hết, GMAC cũng cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau cho các thành viên.

GMAC có thể được liên lạc bởi info@gmac-cambodia.org  .

Các doanh nghiệp có thể liên hệ với các thành viên của GMAC trong file đính kèm

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia